Ποιοι είμαστε

Επενδύστε με την καλύτερη ομάδα

Η NOISIS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Σήμερα, διαθέτει δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία και κατέχει πλέον πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών βάσει του πελατολογίου και των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται.

Close up of men's rowing teamΜε πολύτιμο εφόδιο τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας, με απόλυτο σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες τους. Αξιολογούμε και μετράμε την επίδοσή μας μέσα από την επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Σας οδηγούμε στο δρόμο της ανάπτυξης, αξιολογώντας, τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιλέγοντας εκείνα που εξυπηρετούν με συνέπεια τα επενδυτικά σας πλάνα.

Υπεύθυνα δίπλα σας

Οι υπηρεσίες που παρέχει η NOISIS Α.Ε. καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στους τομείς της Αξιοποίησης Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της μεταποίησης, Logistics, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παραγωγής λογισμικού, ευρυζωνικών υποδομών, κ.λπ. συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια.

Τα Έργα μας σε Αριθμούς...

 

0

Κλίνες ξενοδοχείων

0

Mw Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0

m² Βιομηχανίες & Logistics

Εταιρική Ανάπτυξη

Η δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες της και η αντίστοιχη διεύρυνση του πελατολογίου της, συνέβαλαν στην εδραίωση της εταιρίας στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γεγονός που αποδεικνύεται από την αυξητική πορεία που αριθμού των έργων της.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας

Η «επένδυση» στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της NOISIS Α.Ε., καθώς και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. Η σημαντική αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της κατά την τελευταία πενταετία είναι ενδεικτική τόσο της ανάπτυξης της εταιρείας, όσο και της άμεσης ανταπόκρισής της στα νέα δεδομένα της αγοράς και στις νέες, εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της.

Εξέλιξη στελεχιακού δυναμικού

Οι άνθρωποι της NOISIS Α.Ε. διακρίνονται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, τον απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, την τεχνογνωσία τους και την επιστημονική τους επάρκεια. Σήμερα, η εταιρεία είναι στελεχωμένη με αξιόλογους επιστήμονες, εκ των οποίων το 60% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., παράλληλα με το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που απασχολεί, διαθέτει πλήθος εξωτερικών συνεργατών, με τους οποίους συνεργάζεται σε μόνιμη βάση, διασφαλίζοντας έτσι, την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών αντικειμένων και υπερκαλύπτοντας τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των εκάστοτε υπό υλοποίηση έργων/μελετών. H Noisis είναι πιστοποιημένη για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, κατά το Διεθνές Αναγνωρισμένο EN ISO 9001:2015 και το ΕΛΟΤ 1435 για το σύνολο των έργων προβολής και επικοινωνίας που αναλαμβάνει και υλοποιεί η εταιρία για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Πρόσφατα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει τέσσερις νέες ακόλουθες πιστοποιήσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριών κατά το ISO 27001:2013, για την Πιστοποίηση Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το ISO 22301:2019,  για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά το ISO 37001:2016 και για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το ISO 14001:2015.

 

 

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;

Προγράμματα Επιδότησης

Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» καθώς και η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.  Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Εισάγονται δεκατρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης έως και 75%.

Προγραμματική Περίοδος 2021 - 2027

Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού προϋπολογισμού €26,7 δις, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό και τη συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης, στη βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς μέσω του σχεδιασμού ολοκληρωμένων προγραμμάτων δίνεται απάντηση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Αναμένεται να ξεκινήσει η άμεση υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου εντός των πρώτων μηνών του έτους.

Team Member
Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν  έως και το 75%. Ενισχύονται οι κλάδοι του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών καθώς και του Εμπορίου υπό προϋποθέσεις.

Μάθετε περισσότερα

Team Member
Στρατηγικές Επενδύσεις

Προβλέπονται επενδυτικά κίνητρα χωροθέτησης, ταχείας αδειοδότησης, ενίσχυσης δαπανών, δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής και σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας μεταξύ άλλων, για επενδύσεις οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης.

Μάθετε περισσότερα

Team Member
Ταμείο Ανάκαμψης
Προβλέπεται στήριξη επιλέξιμων δαπανών για τους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης για Επενδυτικά Σχέδια Πράσινης Μετάβασης, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Οικονομιών Κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και Σχέδια Εξωστρέφειας.

Μάθετε περισσότερα

Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά..

Νέα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19, Τ.Κ. 11528, Ιλίσια 
Τηλ: (+30) 210 7250800 
fax:(+30) 210 7250812 
Email: infoathens@noisis.gr 

Χάρτης

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15, Τ.Κ. 54248, Κηφισιά 
Τηλ: (+30) 2310 455299 
fax:(+30)2310 434130 
Email: info@noisis.gr

Χάρτης

Δυτική Μακεδονία

Αθ. Διάκου 38 & Γραβιάς, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 
Τηλ: (+30) 24670 22906 
fax:(+30)24670 24956 
Email: infokastoria@noisis.gr 

Χάρτης

Φόρμα επικοινωνίας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Newsletter

Εταιρείες
Φυσικά πρόσωπα
 • "Τα σπουδαία μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια μυαλά συζητούν τα γεγονότα, τα αδύναμα μυαλά συζητούν για τους άλλους"

  Author
  Σωκράτης
  Έλληνας φιλόσοφος
 • "Κάποιος κάθεται στη σκιά σήμερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δέντρο χρόνια πριν"

  Author
  Warren Buffett
  Αμερικανός επενδυτής
 • "Καθάρισε μια γωνιά του μυαλού σου και αμέσως θα την γεμίσει η δημιουργικότητα"

  Author
  Dee Hock
  Αμερικανός επιχειρηματίας (VISA)
 • "Η καινοτομία είναι αυτή που ξεχωρίζει τον ηγέτη από αυτόν που ακολουθεί"

  Author
  Steve Jobs
  Συνιδρυτής της Apple
 • "Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά εάν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, ενημερωμένοι από την επιστήμη και την εμπειρία των επαγγελματιών του ιατρικού τομέα, μπορούμε να σώσουμε ζωές και να επιστρέψουμε τη χώρα στην κανονικότητα"

  Author
  Bill Gates
  Ιδρυτής Microsoft