4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

Δημοσιεύτηκε η 4η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPACBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα στις κάτωθι επιλέξιμες περιοχές:

Ελλάδα : ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Άρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Λευκάδας

Αλβανία : Επαρχία Μπεράτ, Επαρχία Αργυροκάστρου, Επαρχία Κορυτσάς, Επαρχία Αυλώνας

Επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου, ή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες, οι έχοντες νομική προσωπικότητα, πέραν των νομικών προσώπων που ορίζονται σύμφωνα με το παραπάνω σημείο, ιδρυθέντες με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος (χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα) και οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • να χρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστων, από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή
  • να υπόκεινται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή
  • να έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, περισσότερά από τα μισά μέλη του οποίου διορίζονται από το εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

και

 • να λειτουργούν για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. (Αυτή η προϋπόθεση ισχύει και για τα υποκαταστήματα)
 • Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου (μόνο για τον Ειδικό στόχο 2.1): μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδρυμένοι σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό τους ακόλουθους όρους στο σύνολό τους:
  • να μην έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητες
  • να είναι μη κερδοσκοπικοί (να μη γίνεται καταβολή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης) και να έχουν νομική προσωπικότητα
  • να λειτουργούν για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. (Αυτή η προϋπόθεση ισχύει και για τα υποκαταστήματα)

Το πρόγραμμα θα δεχτεί προτάσεις και στους δυο Άξονες Προτεραιότητας και για τους παρακάτω δυο Ειδικούς Στόχους:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημοσίων υποδομών
  • Ειδικός στόχος 1.3: Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ΑΠΕ
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  • Ειδικός στόχος 2.1: Διατήρηση πολιτισμικών και φυσικών πόρων, ως προϋπόθεση για τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 9.000.000,00€ από τον οποίο τα 5.000.000,00€ θα διατεθούν για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και τα 4.000.000,00€ θα διατεθούν για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2.

Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία (JS) του Προγράμματος μέσω του MIS.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι 31/01/2019 και ώρα 23:59.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.