Ανακοίνωση αύξησης της Δημοσίας Δαπάνης για τη Δράση «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ»

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδικό 01-3c-1.4-02 και τίτλο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», για την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της δράσης κατά 20 εκ. €, ήτοι από 90 εκ. € σε 110 εκ. €, και αναλυτικά κατά 5 εκ. € στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης και κατά 15 εκ. € στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με αντίστοιχη αύξηση της τιμής των δεικτών εκροής.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

Comments are closed.