Ανακοίνωση Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

Ανακοινώθηκαν οι Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης για το Σύνολο των Περιφερειών της Χώρας ανέρχεται σε 50% και η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας  ανέρχεται σε 50.000.000€. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 17/09/2018 και ώρα 16:00.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.  Το ποσοστό ενίσχυσης για το Σύνολο των Περιφερειών της Χώρας ανέρχεται σε 50% και η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας  ανέρχεται σε 50.000.000€. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 17/09/2018 και ώρα 16:00.

Δείτε εδώ περισσότερα.

 

 

Comments are closed.