Ανακοίνωση Δράσης Ενίσχυσης για Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής

Δημοσιεύθηκε, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η απόφαση για το πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023», με ποσοστό ενίσχυσης έως και 60%.

Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:

  • Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
  • Ποιοτικού ελέγχου
  • Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
  • Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 1η Ιουλίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.