Ανακοίνωση Δράσης 1.δε.7α «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση 1.δε.7α «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 4.000.000 €. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Μεταποίηση
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 09/04/2019 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 17/06/2019 ώρα 15:00.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.