Ανακοίνωση Δράσης 3.γ.1.1 – «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014‐2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 30 μήνες με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης όπου δεν δύναται να είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.500.000€).

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας:
 μεταποίησης
 τουρισμού και
 παροχής υπηρεσιών

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.