Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης με αριθμό 108645/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016, και του κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθέντος οδηγού αξιολόγησης.

Στα πλαίσια αυτά, ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας,. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, με χρήση του προσωπικού κωδικού τους μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν. Επίσης δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης.

Comments are closed.