Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία μας και το στελεχιακό δυναμικό μας, στηρίζουν το επιχειρηματικό σας όραμα 

 • •          Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα                                 προγράμματα
 • •          Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • •          Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
 • •          Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (Fast Track)
 • •          Διοίκηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

Εξασφαλίζουμε την προσαρμογή της επιχείρησής σας στα σύγχρονα δεδομένα, προσδίδοντας της τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 • •     Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας &             Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO, HACCP)
 • •     Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων
 • •     Εκπόνηση σχεδίων marketing (Strategic Marketing Plans)
 • •     Λειτουργικός και Οργανωτικός Ανασχεδιασμός (BPR) – Διοίκηση                 Αλλαγών
 • •     Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή/και Logistics

Δημιουργούμε υπεραξία στην ακίνητη περιουσία

 

 • •     Αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας
 • •     Χαρτοφυλάκιο επιδοτούμενων ακινήτων
 • •     Nομική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση
 • •     Αρωγή στις διαδικασίες αδειοδότησης
 • •      Υπηρεσίες Due Diligence

Υποστηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων

 • •     Ολοκληρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • •     Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων διασυνοριακής και διακρατικής                 συνεργασίας (INTERREG)
 • •     Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 • •     Σχεδιασμός Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων,  Εκπόνηση Κλαδικών           Μελετών και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης