Ανακοίνωση Δράσης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020», με ποσοστό ενίσχυσης έως και 45%.

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα – Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές), Τουρισμός.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 9.000.000€.

Δικαιούχοι είναι οι νέες, υφιστάμενες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.