Δυνατότητα προκαταβολής 25% για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/16

Δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, βάσει της οποίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.4582( ΦΕΚ 208 Α’) οι επενδυτικοί φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/16 εφ’ όσον έχουν υλοποιήσει το 25% του έργου που έχει εγκριθεί και επιθυμούν να λάβουν προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης δύνανται να υποβάλουν μέσω της ενέργειας «Αίτημα πληρωμής» του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) το σχετικό αίτημά τους.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.

Comments are closed.