Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα – ΠΕΠ «Ήπειρος 2014-2020»

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος» 2014-2020, η οποία συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, στην Περιφέρεια Ηπείρου, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και έχουν κλείσει μια τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση.
  • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας : Κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Ο συνολικός προϋπολογισμός  Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.150.000€. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχείρησες και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€

Δείτε εδώ περισσότερα για την εν λόγω Δράση.

Comments are closed.