Νέα Δράση για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» με ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικών έργων έως και 100%.

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους «Αγροδιατροφή», «Δομικά Υλικά», «Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση», «Τουρισμός», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Τεχνολογίες Ενέργειας», «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.