Νέα Τροπολογία Νόμων 4399/16 και 3908/11

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του Ν.4399/2016, προβλέπεται ότι οι φορείς επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3908/2011 και 4399/2016  μετά από αίτηση τους μπορούν να επιλέξουν να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς διενέργεια ελέγχου και χωρίς να απαιτείται καταβολή του παράβολου.

Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω διαδικασία θα υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο.

Δείτε εδώ περισσότερα για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16.

Comments are closed.