Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ανακοινώθηκε ο οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 3 πρώτης πρόσκλησης της με αριθμό 108645/17-10-2016 Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε. Σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα υπάγονται συνολικά εβδομήντα τέσσερα (74) επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων δέκα χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτού (54.210.343,21€) και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες, πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (115.348.587,21€).

Δείτε εδώ τον εν λόγω Πίνακα.

Comments are closed.