Παράταση προθεσμίας Νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Βάσει της νέας τροπολογίας η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς», παρατείνεται μέχρι την 31.12.2022 (από 31.12.2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, λόγω των δυσχερειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

 

Comments are closed.