Παράταση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μέσω ΕΣΠΑ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.

Πρόκειται για Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00€ με ποσοστό επιδότησης έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00€ με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής την 20η Φεβρουαρίου 2019. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του αντίστοιχου Παραρτήματος της Δράσης
  • έχουν δυο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.