Παράταση υποβολών προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης Τουριστικών ΜΜΕ»

Ανακοινώθηκε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Α.Π. 5732/713/Α3/07.11.2017 (ΑΔΑ : ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 1358/477/Α3/28.02.2018 (ΑΔΑ:ΩΞΓΕ465ΧΙ8-071) και ισχύει, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ως προς το σημείο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η οποία τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00.

Comments are closed.