ΠΕΠ Ήπειρος – Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών», και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με τη Δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 330.000,00€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 60% Δημόσια Επιχορήγηση και 40% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.