ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων με  τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός  υφιστάμενων πολύ μικρών,  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων μεταποίησης  και  τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014‐2020».

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 52.000.000,00 €.

Η Δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.