Πράσινο Ταμείο: «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Εγκρίθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», με ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων 80%. 

Ως «Δικαιούχοι» χαρακτηρίζονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που υποβάλλουν τις προτάσεις και φέρουν την ευθύνη έναντι του Πράσινου Ταμείου για την καλή εκτέλεση των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες Επιχειρήσεις του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που δραστηριοποιούνται, δηλαδή διαθέτουν ενεργή εγκατάσταση, και θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (έκαστου επενδυτικού σχεδίου), ο οποίος κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.