Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκαν οι δύο νέες δράσεις κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ, στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ

Ενίσχυση: Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης έως 50% (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ)

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ . Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κόστη

  • κτηριακών εγκαταστάσεων,
  • διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου,
  • προμήθειας και εγκατάστασης νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,
  • προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
  • πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα.

Επίσης επιλέξιμο είναι το κόστος μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το κόστος τεχνικών μελετών, ψηφιακής προβολής, μεταφορικών μέσων, συμμετοχών σε εμπορικές εκθέσεις και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 2 ΕΜΕ

Ενίσχυση: Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης έως 50% (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis)

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κόστη:

  • κτηριακών εγκαταστάσεων,
  • διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου,
  • προμήθειας και εγκατάστασης νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,
  • προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
  • πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα.

Επίσης επιλέξιμο είναι το κόστος μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το κόστος τεχνικών μελετών, ψηφιακής προβολής, μεταφορικών μέσων, συμμετοχών σε εμπορικές εκθέσεις και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Comments are closed.