Πρόγραμμα Ενίσχυσης Business Services Centres

Ενισχύσεις που μπορούν να υπερβούν τα 20 εκατ. ευρώ ανά έργο, αναμένεται να ενισχύσει τις εταιρείες που θα επιλέξουν την Ελλάδα για να «στήσουν» Business Services Centres. Απώτερος στόχος, με τις αλλαγές που προωθούνται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που παρέχουν ενδοομιλικές υπηρεσίες, είναι η μείωση της ανεργίας.

Για τον λόγο αυτό, παρέχονται κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας), για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων, κ.ά.

Ενισχυόμενες δαπάνες είναι:

αα) Οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο κατ’ ανώτατο 12 μηνών από την πρόσληψη οποιουδήποτε εργαζομένου.

ββ) Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού  συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται άμεσα με τη νέα δραστηριότητα.

Η εν λόγω Δράση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Comments are closed.