Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 -2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ υπό την προεδρία της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ και με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπων των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ,  των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και των Ενδιάμεσων Φορέων του Προγράμματος.

Στις εργασίες της Επιτροπής συζητήθηκε η πορεία της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ  και της επίτευξης των ετήσιων στόχων του Προγράμματος, παρουσιάστηκε η πρόοδος των Μεγάλων Έργων του Τομέα Ενέργειας και του τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών  & Επικοινωνίας). Επίσης παρουσιάστηκαν  η  αναθεώρηση του Προγράμματος και τα Πληροφοριακά Συστήματα που ανέπτυξε και αξιοποιεί η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑνΕΚ για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ε.Π. Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ  και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση, την Επικοινωνία και την Προβολή του ΕΠΑνΕΚ.

Σύμφωνα με την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα), η  εγκεκριμένη  εξειδίκευση  του  Προγράμματος,  καλύπτει  το  136  %  του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε 6.675εκ.  €.

Κατά το τελευταίο έτος, η υλοποίηση του Προγράμματος παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών  δεσμεύσεων . Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό 4.182εκ . € και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης  85%, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά την 3η Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 3.089 εκ € (63% %  επί του ισχύοντος π/υ του ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 71% του  Π/Υ του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν στο 31,8% (επί του ισχύοντος π/υ του ΕΠΑνΕΚ). Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα  13.334  έργα στο ΕΠΑΝΕΚ εκ των οποίων τα  13.006  είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Η συγκριτικά υπολειπόμενη  πρόοδος  από  πλευράς  δαπανών,  αναμένεται  σαφώς  να  ανατραπεί  το επόμενο έτος, ύστερα από την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ σε επίπεδο ενταγμένων έργων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την συνοπτική αναφορά προόδου του ΕΠΑνΕΚ  από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Comments are closed.