Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις

Τη Δευτέρα 22/11/2021 αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, την παροχή νέων κινήτρων στους επενδυτές και την ένταξη νέων μορφών επενδύσεων στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

  •  Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων (Ν.4608/2021), προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών.
  • Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3986/2011 αναφορικά με τους κανόνες χωροθέτησης και τις γενικές χρήσεις γης δημοσίων ακινήτων.
  • Επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας και στις ζώνες ανάπτυξης τουρισμού – αναψυχής, των περιοχών οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εγκρίνονται με τα Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.
  • Στις διατάξεις του ν. 4399/2016 αυξάνονται οι περιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται βάσει του εν λόγω νόμου καθώς και των επενδυτικών σχεδίων σε ειδικές περιοχές. Παράλληλα, μειώνεται το ποσό του επιλέξιμου ύψους επενδυτικών σχεδίων και επανακαθορίζεται η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης, ειδικά, για τις αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες. Προβλέπεται επιπλέον, σε περίπτωση υπέρβασης της οριζόμενης προθεσμίας για τον έλεγχο των επενδυτικών έργων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων (αποτελούμενη από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, αντί από τρία (3) που ισχύει σήμερα), δυνατότητα ανάθεσης σε ανεξάρτητο ορκωτό – ελεγκτή, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Επανακαθορίζονται η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επένδυσης καθώς και τα ποσοστά υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής, οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται, με πρωτοβουλία του φορέα, αίτημα τροποποίησης των όρων της απόφασης υπαγωγής, η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης κ.λπ. Συστήνεται τέλος με Υπουργική Απόφαση, Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
  • Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την εγκατάσταση αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα.
  • Ρυθμίζεται το πλαίσιο των επενδύσεων που αφορούν την Έρευνα και τους τεχνοβλαστούς των ΑΕΙ (Spin Offs ).

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.