Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Ανακοινώθηκε η απόφαση για την σύσταση του  Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων ανοίγοντας το δρόμο για τη χορήγηση στις επιχειρήσεις δανείων ύψους 7 δις. ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα, πόρων ύψους 1.250.000.000 ευρώ. 

Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Δείτε εδώ την εν λόγω Απόφαση.

Comments are closed.