Ταμείο Εγγυοδοσίας – Όροι και Προϋποθέσεις

Βάσει της δημοσίευση του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το οποίο περιέχει την ανάλυση των Όρων και των Προϋποθέσεων Εγγύησης, Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» της ΕΑΤ θα υποστηρίξει την πρόσβαση σε Δανεισμό επιλέξιμων επιχειρήσεων, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων από την επιδημική έκρηξη της COVID -19 μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Ο διαχειριστής του Ταμείου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) απεύθυνε πρόσκληση προς τα τραπεζικά ιδρύματα να συμμετάσχουν σε αυτό, δημιουργώντας 2 Διακριτά Εγγυοδοτικά Κεφάλαια:

  1. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% με Τελικούς Αποδέκτες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και συνολικό ύψος Δανείων 1.500.000.000 (1.5 δις) ευρώ.
  2. Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για Χαρτοφυλάκιο νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% με Τελικούς Αποδέκτες Μεγάλες Επιχειρήσεις και συνολικό ύψος Δανείων 2.000.000.000 (2 δις) ευρώ.

Η εγγύηση καλύπτει τις ζημίες που πραγματοποιούνται από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό σε σχέση με κάθε Γεγονός Υπερημερίας Επιλέξιμου Δανείου, σύμφωνα με το ποσοστό εγγύησης (Guarantee Rate)

  • Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%
  • Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.
  • Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Επιπλέον, η εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας προς το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το Δάνειο καλύπτει:
1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο:
80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και
2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:
– έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και
– έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ το εν λόγω Παράρτημα.

Comments are closed.