Τροπολογία για την ενεργοποίηση νέου καθεστώτος ενίσχυσης του Ν. 4399/16

Κατατέθηκε η τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενεργοποίηση νέου καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται συνολικό ύφος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μέχρι το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Η τροπολογία που κατατέθηκε έχει τον τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων (κίνητρα φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης κλπ), η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται δυνατότητα σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έως και 28.6.2019 να έχουν αναπτύξει νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1-1-2019.

Δείτε εδώ το ενεργό πλαίσιο του Νόμου.

Comments are closed.