99% Επιτυχία της Noisis στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της πρώτης (1η) τροποποίησης του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Noisis A.E. κατάφερε να επιτύχει 99% εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω Δράσης.

Δείτε εδώ τη σχετική Απόφαση.

Comments are closed.