Δ. Νομικός Α.Β.Ε.

  • Έργο:  Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αναδιοργάνωσης της Εταιρίας Επεξεργασίας Βιομηχανικής Τομάτας
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Βασικές Αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων,Οργάνωση Αποθήκης & Διαχείριση Αποθεμάτων,Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,Υγιεινή & Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης, για επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω - ΟΑΕΔ
  • Πελάτης: ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ