Νikko Μarket

  • Έργο:  Ίδρυση Μονάδας Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Δυναμικότητα: 4.530τ.μ. - 407.700 παλετοθέσεις
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΝΙΚΚΟ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.Ε