Τριποδάκης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ε.Ε.

  • Έργο: Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού.
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η μονάδα περιλαμβάνει χώρους αποθήκευσης και γραφείων  στη Θέση Βράγκο – Ζαφείρη Καλαθά στην Ελευσίνα.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού– Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»
  • Πελάτης: ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.