Υφαντής ΑΒΕΕ

  • Έργο: Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού εργοστασίου αλλαντοποιίας και παραγωγής προϊόντων από κρέας
  • Δυναμικότητα (μετά την επένδυση): 60 tn/ημέρα
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 4.2 – ΔΡΑΣΗ 4.2.1
  • Πελάτης: ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.