Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στη νέα δράση επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.900.000,00€. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων/Επιμελητηρίων.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου ανέρχεται κατά μέγιστο στα 1.500.000€ και του Συνδικαιούχου ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000€.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την  έως την 29/06/2018 και ημερομηνία λήξης την 30/11/2018.

Η περίοδος υλοποίησης της πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

 Δικαιούχοι της Δράσης
 • Δήμοι
 • Εμπορικοί Σύλλογοι
 • Επιμελητήρια (από τη συμμετοχή εξαιρούνται τα επιστημονικά επιμελητήρια)

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν Προτάσεις Χρηματοδότησης από τους προαναφερόμενες κατηγορίες Δικαιούχων/Συνδικαιούχων υπό την προϋπόθεση συνεργασίας τους, ως εξής:

 1. Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος).
 2. ΟΤΑ Α’ βαθμού (Δικαιούχος) και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης (Συνδικαιούχος) όταν διαπιστώνεται:
  1. έλλειψη θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή /και
  2. μη αποδοχή από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου ή /και
 • απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλην των μελών του ΔΣ) του Εμπορικού Συλλόγου μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018. Σημειώνεται ότι η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε Δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε ένα και μοναδικό σχήμα Δικαιούχου-Συνδικαιούχου (περιπτώσεις Α και Β ανωτέρω) και δύναται να υποβάλει μία (1)  και μοναδική πρόταση. Η πρόταση θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης ταυτότητας μίας εμπορικής περιοχής παρέμβασης.

Κάθε εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει να ικανοποιεί σωρευτικά τις παρακάτω πέντε (5) προϋποθέσεις:

i) Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή παρέμβασης πρέπει:

– να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας α) ενός Δήμου (στην περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή β) Δημοτικής Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/20.3.2014):

 • για την ηπειρωτική χώρα άνω των 5.000 κατοίκων
 • για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 2.500 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι, Δήμος που αποτελείται από πολλές Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό >5.000 κατοίκων, μπορεί να υποβάλει μια πρόταση χρηματοδότησης για παρέμβαση σε μια εκ των Δημοτικών του Ενοτήτων. Σε περίπτωση υποβολής από τον Δήμο περισσότερων από μια προτάσεων θα ακυρώνεται αυτόματα η συμμετοχή του Δικαιούχου/Συνδικαιούχου στην Πρόσκληση.

Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις του Δήμου Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το Σχήμα μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) κατά μέγιστο προτάσεις χρηματοδότησης για υλοποίηση παρεμβάσεων σε δύο (2) διακριτές περιοχές παρέμβασης.

Στην περίπτωση που ο Συνδικαιούχος Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα σε γεωγραφική περιοχή μεγαλύτερη από την άνω οριζόμενη, ο Συνδικαιούχος μπορεί να συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαφορετικά σχήματα (Δικαιούχος – Συνδικαιούχος) κατά μέγιστο, ήτοι τέσσερις (4) διαφορετικές προτάσεις με τέσσερις διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες / Δήμους.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο μπορεί να συμμετέχει σε τόσες διαφορετικές προτάσεις όσες τα στελέχη που απασχολεί με εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ 3 στελέχη = δυνατότητα συμμετοχής σε 3 διαφορετικές προτάσεις) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις (4).

– να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών. Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί στο τέλος της Δράσης ολοκληρωμένη η πρόταση θα πρέπει η περιοχή παρέμβασης να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό αυτών.

– να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους

ii) Για την συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:

 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων – ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης – και
 • η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

iii) Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΟΤΑ και Εμπορικού Συλλόγου ή Επιμελητηρίου.

iv) Ο ΟΤΑ Α’ βαθμού θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «1. Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: «2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και «3. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».

v) Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος/Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «4. Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής».

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις (εφεξής Ωφελούμενες Επιχειρήσεις) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ορίζεται ότι:

 • Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Δύνανται να συμμετάσχουν στη Δράση και λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.
 • Δύνανται να συμμετάσχουν στην Δράση και κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
Επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών ανά Δικαιούχο – Συνδικαιούχο
 • Ενέργειες ΟΤΑ

Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου – Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών Μέχρι 85% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου και υποχρεωτικά μία (ή συνδυασμό) εκ των ακόλουθων Κατηγοριών 2 ή / και 3:

Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας.

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 & 3 μέχρι 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου.

Κατηγορία Ενεργειών 6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου

Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου

Ενέργειες Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου

Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής – Υποχρεωτική Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου

Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 20% (μέγιστο) του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου

Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών – Μέχρι 20.000 € (κατά μέγιστο)

Ενέργειες ΟΤΑ και Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου

Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο/Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο – Προαιρετική Κατηγορία Ενεργειών.

Δείτε εδώ την επίσημη πρόσκληση της Δράσης.