Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα – ΠΕΠ «Ήπειρος 2014-2020»

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγείας και βιοτεχνολογίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπειρος» 2014-2020, η οποία συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας».

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου με τους εξής τρόπους: i) μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης συνεργατικών σχημάτων συνεργασίας επιχειρήσεων με κατάλληλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών κοινοπραξιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας, ή ii) από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε μέσω σύμβασης με οργανισμούς έρευνας είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα, στους τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως έχει προκύψει μετά από τη σχετική διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) (www.peproe.gr).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας.
 • Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα της αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων.
 • Ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσης τους.
 • Βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωικού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες).
 • Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας.
 • Μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), μελέτη /ανάπτυξη /εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και αισθητήρες /βιοαισθητήρες, καθώς και την ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων, ελέγχους παρουσίας επιβλαβών και τοξικών ουσιών, εκτίμησης της τοξικότητας και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, πληροφορικής και διαχείρισης των δεδομένων.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Στους εν λόγω τομείς, οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν στην ακόλουθη κατηγορία:

 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014), όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες  κατηγορίες, είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Ειδικότερα για την περίπτωση των προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δυνατή η πειραματική ανάπτυξη μέχρι τος στάδιο της κατασκευής πρωτοτύπων. Η δοκιμή νέων προϊόντων ή διεργασιών σε αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών λειτουργίας και η προσαρμογή τεχνολογικών και ερευνητικών λύσεων στην παραγωγή, εφόσον αφορά παραγόμενο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο Παρ. Ι της Συνθήκης δε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και επομένως στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ενώ εάν το παραγόμενο προϊόν δεν εμπίπτει στο Παρ. Ι της Συνθήκης τότε είναι δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και επομένως καις το πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Τα προϊόντα του Παρατήματος Ι της Σ.Λ.Ε.Ε. αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Χ της παρούσας πρόσκλησης.

Δικαιούχοι της Δράσης
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, στην Περιφέρεια Ηπείρου, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και έχουν κλείσει μια τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση.
 • Φορείς Έρευνας και Τεχνολογίας : Κάθε οντότητα με ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Επιλέξιμες δαπάνες
 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας
Ποσοστά Ενίσχυσης Επιχειρήσεων

Επιλέξιμες δαπάνες – Ποσοστώσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός  Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.150.000€. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο. Θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν 2 επιχείρησες και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως 3 έτη. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 12.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 (παράταση). Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ σε  pdf αρχεία.

Δείτε εδώ την επίσημη Προκήρυξη του Προγράμματος, τον Οδηγό Εφαρμογής του και τα αντίστοιχα Παραρτήματα.