ΠΕΠ Ενίσχυσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020,

Ανακοινώθηκε παράλληλα και η Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020».

Βασικός στόχος των Δράσεων είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων των Περιφερειών, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι:

Οι Δικαιούχοι των Δράσεων είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  • Αγροδιατροφή,
  • Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός

Επιπλέον προϋποθέσεις:

  • Η υφιστάμενη επιχείρηση χρησιμοποιεί διπλογραφικό ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) και μέχρι τις 31/12/2018 έχει κλεισμένες τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.
  • Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
 Προϋπολογισμός:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 50.000€.

 Ποσοστό ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανώντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των εν λόγω Δράσεων είναι 70%.

 Ημερομηνίες υποβολής:

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 17/03/2020 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 06/10/2020 και ώρα 15:00.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 23/07/2020 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 23/10/2020 και ώρα 15:00.

 Επιλέξιμες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.1 Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops κ.α.) έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού

1.2 Εξυπηρετητές (Servers)

1.3 Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)

1.4 Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)

1.5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.) έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

2.1 Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων

2.2 Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.

2.3 Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)

2.4 Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)

2.5 Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)

2.6 Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)

2.7 Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών

2.8 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες

2.9 Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)

2.10 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών

2.11 Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)

2.12 Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)

2.13 Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης

2.14 Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) Έως 2.500€

2.15 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) Έως 4.000€

2.16 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.,

2.17 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)

2.18 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό (60% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής).

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)

3.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

Περιλαμβάνονται:

  • Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών
  • Συστήματα ελέγχου χώρου
  • Συστήματα ασφαλείας
  • Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης

Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

3.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού (έως 60% του κόστους αγοράς του συστήματος).

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (έως 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου)

4.1 Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

4.2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο

4.3 Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

4.4 Παρουσία στα Social media

4.5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

4.6 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή – Έως 3.000€

4.7 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

4.8 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας – Έως 2.000€

4.9 Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

4.10 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου – Έως 2.500€

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της πρόσκλησης ισχύει η σώρευση ενισχύσεων των 200.000€ η οποία λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασία που έχει εγκριθεί μέσα σε μία τριετία (τρέχον έτος και τα δύο (2) προηγούμενα έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 Διάρκεια υλοποίησης:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 12 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Δείτε εδώ τον Οδηγό της Δράσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δείτε εδώ τον Οδηγό της Δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.