Ενίσχυση της Ίδρυσης ΜΜΕ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Δικαιούχοι

Υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), που:

 • δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έ-χουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και
 • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «Ε-ΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
 • Αγροδιατροφή
 • Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά) και Καινοτόμα Υλικά
 • Χημικά ,Φάρμακα και Υγεία
 • Τουρισμός-Πολιτισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τομέας Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Υβριδικών τεχνολογιών
 • Τομέας ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διάρκεια Υποβολών

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18/02/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 16/06/2020 ώρα 14:00.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες συμβουλευτικής,υποστήριξης και καθοδήγησης
 • Ψηφιακή προβολή

Έναρξη Επιλέξιμότητας δαπανών: Η ημερομηνία δημοσίευσης της επίσημης πρόσκλησης της Δράσης – 22/01/2020.

Δείτε εδώ τον Οδηγό της Δράσης.