Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με ποσοστό ενίσχυσης έως 70%.

Βασικός στόχος της Δράσης αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ). Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση των επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014). Στόχους της δράσης επίσης αποτελούν:

• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

• Στήριξη της απασχόλησης, μέσω της στήριξης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας

• Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας • Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δικαιούχοι – Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Β) της παρούσας προκήρυξης,

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση (και να τεκμηριώνεται κατά την υλοποίηση της επένδυσης) ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ και παράλληλα για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση έργων από επιχειρήσεις του τομέα της RIS3 της Δυτικής Ελλάδας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)», όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠΠΔΕ (www.dytikiellada.gr).

Ο εν λόγω τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζεται είτε από συγκέντρωση επιχειρηματικού, καινοτομικού και ερευνητικού δυναμικού το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα (ΤΠΕ), ή σημαντικού ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού δυναμικού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τομέας αυτός μπορεί να αποτελέσει πυρήνα δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας καθώς εξυπηρετεί και οριζόντια τις ανάγκες όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ουσιαστική προτεραιότητα στον εν λόγω τομέα αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες στα οποία μπορούν αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :

Ι) Ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη καθώς και μελέτες σκοπιμότητας

II) Ενισχύσεις για δαπάνες καινοτομίας (αρ. 28 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)

ΙΙI) Ενισχύσεις για δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (αρ. 31 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)

IV) Ενισχύσεις για δαπάνες προώθησης προϊόντων (αρ. 19 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 10/09/2020 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 02/11/2020 και ώρα 15:00.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία δαπανών ως εξής:

  1. Δαπάνες Προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
  2. Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο
  3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
  4. Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες
  5. Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
  6. Έμμεσες και λειτουργικές δαπάνες
  7. Δαπάνες για κτίρια και κτιριακές διαμορφώσεις και υποδομές
  8. Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
  9. Δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού
  10. Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις
Προϋπολογισμός έργων – Διάρκεια Υλοποίησης

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 3.877.449 €.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 150.000€ έως 1.000.000€.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης.

Δείτε εδώ τον Οδηγό της Δράσης.