Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%. Σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 60.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 800.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 60.00€ έως 800.000 €. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της εν λόγω Δράσεις είναι οι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ») που:

 • έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018
 • μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»
 • το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ιδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
 • Αγροδιατροφή
 • Υλικά (πλαστικά-ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά) και Καινοτόμα Υλικά
 • Χημικά ,Φάρμακα και Υγεία
 • Τουρισμός-Πολιτισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τομέας Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Υβριδικών τεχνολογιών
 • Τομέας ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διάρκεια Υποβολών

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από την 18η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 14η  Ιουλίου 2020.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα έως 20.000€
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες συμβουλευτικής,υποστήριξης και καθοδήγησης
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10.000€/πιστοποιητικό

Έναρξη Επιλέξιμότητας δαπανών: Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Δείτε εδώ τον Οδηγό της Δράσης.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η Δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020, για την οποία μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερα.