Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 1.δε.7 «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:

  • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της ΠΔΕ είναι στρατηγική επιλογή που συμβάλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  •  Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
  •  Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 24 μηνών με μέγιστο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης έως 200.000€ και μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό 300.000€.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 04/06/2018 ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/09/2018 ώρα 15:00.

Η διάρθρωση και η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

Δικαιούχοι της δράσης

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ) και φέρει την ευθύνη έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την καλή εκτέλεση του έργου.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Μεταποίηση  Εφοδιαστική Αλυσίδα  Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν :

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

β) Λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

1.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

1.2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2.1 Λογισμικά

2.2 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

2.3 Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου

2.4 Μελέτες

2.5 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα

2.6 Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου

3. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση

3.1 Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών

3.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις

4. Λειτουργικές δαπάνες

4.1 Πρόσληψη προσωπικού

4.2 Εκπαίδευση προσωπικού

Δείτε εδώ την επίσημη πρόσκληση της Δράσης.