Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ποσοστό ενίσχυσης έως και 100%

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική προτεραιότητα: 1b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο 1b1 «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους «Αγροδιατροφή», «Δομικά Υλικά», «Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση», «Τουρισμός», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Τεχνολογίες Ενέργειας», «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», «Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

 • Καινοτομία.
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.
 • Πειραματική ανάπτυξη.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 € με ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικών προτάσεων έως και 100%. 

Όροι και Προϋποθέσεις

Ενισχύονται Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν που αφορούν Καινοτομία, Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, Πειραματική ανάπτυξη και που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΑΜΘ, για την οποίο έχουν πραγματοποιηθεί και εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν από επιχειρήσεις που να εμπίπτουν σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ή να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στις αλυσίδες αξίας στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και συγκεκριμένα στους τομείς:

 • Αγροδιατροφικό
 • Τουρισμού – Πολιτισμού
 • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών
 • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας
 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών τεχνολογιών
 • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Δικαιούχοι

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από έναν ή περισσότερους δικαιούχους ως ακολούθως:

1. Μία Επιχείρηση,

2. Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,

3. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων

4. Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, (είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα).

Σε περίπτωση συνεργασίας, το τμήμα του έργου επί συμβάσει, δύναται να εκτελείται από Πανεπιστήμια ή Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα. Σε περίπτωση πραγματικής συνεργασίας επιχείρησης με Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων κύριος εταίρος του έργου πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, με τον ορισμό κατάλληλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Προϋπολογισμός – Διάρκεια

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να είναι υπερβαίνει τους 18μήνες.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 30- 4-2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 31-7-2020 ώρα 15:00.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Ποσοστό Ενίσχυσης

Οι επιλέξιμες Δαπάνες τις Δράσης αφορούν:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Πρόσθετα και γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

 • Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες για την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: Η επόμενη από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων δύναται να φτάσει και το 100%.

Δείτε εδώ τον επίσημο οδηγό της Δράσης.