Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η Δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας«. Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής (γενικά) , Οινοποιίας – Αμπελουργίας, Γουνοποιίας, , οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθρο 2), περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν:

 • Καινοτομία.
 • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα.
 • Πειραματική ανάπτυξη.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη Βασική Έρευνα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης:

Η παρούσα Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους κλάδους της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί τα αντίστοιχα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης:

– Κλάδος αγροδιατροφής

– Κλάδος οινοποιίας – αμπελουργίας

– Κλάδος γουνοποιίας

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να δηλώσουν ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ και να τεκμηριώνεται η συνεισφορά των προτάσεων στους ανωτέρω κλάδους. Οι εν λόγω κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική δυναμική για την Περιφέρεια, καθώς χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση επιχειρηματικού και καινοτομικού δυναμικού το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την παραγωγική δραστηριότητα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάπτυξη σημαντικού οικοσυστήματος με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε οι συγκεκριμένοι κλάδοι να αποτελέσουν πυρήνα δυναμικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα και των δράσεων κρίνεται κατά την αξιολόγηση.

Στους εν λόγω τομείς οι πράξεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες :

Ι) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

ΙΙ) Δραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Δικαιούχοι
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ])
 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία Επιχείρηση)
 • Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον με μία Επιχείρηση)

Το κάθε έργο δύναται να υλοποιηθεί από υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις :

 • Μία Επιχείρηση ,
 • Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους,
 • Μία ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους είτε μέσω σύμβασης με ερευνητικούς φορείς, είτε με τα ερευνητικά τους τμήματα.
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση ερευνητικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο ης παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του ερευνητικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας
Ένταση της Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο άρθρο / Κανονισμό και το μέγεθος της επιχείρησης (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η ένταση της ενίσχυσης ανά άρθρο κατηγορία έρευνας και είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων προσδιορίζεται ως εξής:

 i) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»

ii) Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ»

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών και αφορά μόνο ΜΜΕ επιχειρήσεις. Στην ειδική περίπτωση των ενισχύσεων για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 2.500.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€). 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες (κατ’ ελάχιστον 18 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Η  ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση.

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, έξι (6) μηνών του έργου, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ, σε διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από την ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 16/04/2018 και ώρα 10:00, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ την επίσημη Προκήρυξη του Προγράμματος, τον Οδηγό Εφαρμογής του και τα αντίστοιχα Παραρτήματα.