Πράσινο Ταμείο: «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας

Εγκρίθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», με ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων 80%. 

Η παρούσα Δράση αποτελεί το προοίμιο μιας δέσμης ενεργειών ενός πολυδιάστατου Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την αναγέννηση των τοπικών οικονομιών, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν κυρίως με την οικονομική διαφοροποίηση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών εκείνων κλάδων που χαρακτηρίζονται από την υψηλή εξάρτηση που έχουν από τον «λιγνίτη».

Η στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας με υψηλή εξάρτηση από τις λιγνιτικές δραστηριότητες απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η. ή/και έμμεσα προς τους Οικονομικούς Φορείς (υπεργολάβους) που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη Δ.Ε.Η. (εργολάβοι), προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες, γενικότερα.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται.

Δικαιούχοι

Ως «Δικαιούχοι» χαρακτηρίζονται υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που υποβάλλουν τις προτάσεις και φέρουν την ευθύνη έναντι του Πράσινου Ταμείου για την καλή εκτέλεση των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες Επιχειρήσεις του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που δραστηριοποιούνται, δηλαδή διαθέτουν ενεργή εγκατάσταση, και θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά:

 • Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο εξαρτώμενο είτε άμεσα, είτε έμμεσα από την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της περιοχής.
 • Να δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές.
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να έχουν οποιαδήποτε από τις αποδεκτές νομικές μορφές σύμφωνα με το Εταιρικό Δίκαιο.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 8 της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Προϋπολογισμός Δράσης – Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 9.748.717,73 € και κατανέμεται ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (έκαστου επενδυτικού σχεδίου), ο οποίος κυμαίνεται από 20.000,00 € έως 200.000,00 €.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο από 20.000,00€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.

Διάρκεια Υλοποίησης – Διάρκεια Υποβολών

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων) ορίζεται η επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στη Διαύγεια. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Δείτε εδώ τον Αναλυτικό Οδηγό της Δράσης.