Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα:

Α – Επενδυτικά Σχέδια Πράσινης Μετάβασης

Β – Επενδυτικά Σχέδια Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Γ – Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας & Ανάπτυξης

Δ – Επενδυτικά Σχέδια Ανάπτυξης Οικονομιών Κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ε – Επενδυτικά Σχέδια Εξωστρέφειας

Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%). Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνο­νται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώ­σεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέ­σεις/μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μι­σθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μι­σθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ με τα αναλυτικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαί­ων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋ­ποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανεί­ων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής τα «Δάνεια ΤΑΑ») θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συ­νολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματο­δοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επεν­δυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα (στο εξής τα «Δάνεια Συγχρηματοδότησης»).

Όροι και Προϋποθέσεις

Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρού­σας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποίησει επιλέξιμη επένδυση, και:

α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμ­βάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας  αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβά­νονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανο­νισμού (ΕΕ) 2016/1675, όπως εκάστοτε ισχύει, αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολο­γήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη- συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά­πτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φο­ρολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμ­βάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπι­στωτικών θεσμών, κατά περίπτωση.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματο­πιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξο­να της Πράσινης Μετάβασης, (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241) και κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των διαθέ­σιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Με­τάβασης (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.