ΠΕΠ Ήπειρος – Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση MΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας », στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», και συγκεκριμένα στο Θεματικό Στόχο 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική Προτεραιότητα 3c «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών», και στον Ειδικό Στόχο 3.3.1: «Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας».

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000€. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με τη Δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 330.000,00€.

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου/ΔΙΑΠ για την καλή εκτέλεση του έργου.

Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του Δικαιούχου του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την ΔΙΑΠ, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δύναται να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς ενώ προτεραιότητα  θα  δοθεί  σε  επενδυτικά  σχέδια  στους   τομείς  της  Περιφερειακής στρατηγικής  για την έξυπνη  εξειδίκευση:  μεταποίηση  πρωτογενή  τομέα,  βιομηχανία   της  εμπειρίας  (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν:

  • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
  • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 60% Δημόσια Επιχορήγηση και 40% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/11/2018 ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 29/03/2019 (Παράταση) και ώρα 15.00. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά την 1/4/2019.

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση.